Општина Црна Трава званичан сајт

Одељење за финансије, привреду, локални економски развој и друштвене делатности

 Руководилац:

                             Ватрослав Славковић

              vatroslav.slavkovic@opstinacrnatrava.org.rs

                                  Тел/факс: 016/811-123

Локална пореска администрација

- обавља послове који се односе на: реализацију развојних пројеката од

интереса за општину, представљање инвестиционих потенцијала општине и

реализацију активности на привлачењу инвестиција; израда нормативних и

других акта из области локалног економског развоја; старање о укупном

привредном развоју општине; обављање управних и стручних послове у области

привреде; подстицање и старање о развоју туризма, старих заната,

пољопривреде и осталих привредних грана; обављање пoслова категоризације

туристичких објеката у складу са законом; вођење поступка промене намене

пољопривредног у грађевинско земљиште; израда годишњег програм развоја

пољопривреде и руралног развоја; израду годишњег програма заштите, уређења

и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини; спровођење

поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини; обавља

послове, мере и инспекцијски надзор у стварима које се односе на мере заштите животне

средине у Општини, према важећим прописима о заштити животне средине.

- израду општих и оперативних планова заштите од елементарних

непогода; извештавање о пољопривредној производњи (сетва, жетва, јесењи

радови); информисање индивидуалних пољопривредних произвођача и

регистрованих пољопривредних газдинстава о актуелностима везаним за

пољопривреду; утврђивање  водопривредних услова на територији општине;

издавање водопривредних сагласности и водопривредних дозвола за објекте и

радове у складу са законским овлашћењима општина; подстицање

предузетништва, малих и средњих предузећа у складу са законом и одлукама

Скупштине општине; давање информација и пружање техничке помоћи правним

лицима при реализацији пројеката, државних субвенција и кредита; обављање

административних послова за Агенцију за привредне регистре и пружање

помоћи локалним привредницима у регистрацији и пререгистрацији

организационих облика; израда базе података, праћење, анализа и давање

извештаја о стању и кретању привредних активности на територији општине;

израду пројекције будућих кретања и предлагање стратегије за даљи развој;

успостављање привредних контаката и старање о привлачењу нових

инвеститора у општину; обављање стручних, административних, техничких и

других послова на вођењу, координирању и сервисирању послова из области

 

економског развоја општине; представљање могућности и услова за улагање у

општину; организацију и учешће општине на разним промотивним

манифестацијама, сајмовима и привредним изложбама; одржавање редовних

контакта са републичким и другим институцијама које се баве унапређењем

економског развоја и привлачењем инвестиција; представљања општине на

регионалном, државном и међународном нивоу у активностима везаним за

локални економски развој; креирање и организацију тренинг програма у складу

са потребама привреде; сарадњу са Националном службом за запошљавање

(НСЗ) у реализацији мера активне политике запошљавања; успостављљања

контаката са међународним организацијама и донаторима; истраживање

могућности за финасирање развојних програма; припремање, управљање и

реализација развојних пројеката и капиталних инвестиција у области јавне

инфраструктуре; праћење рада јавних предузећа, друштва капитала којима је

општина оснивач или суоснивач или којима је поверено обављање комуналне

делатности и давање мишљења о њиховим извештајима о раду; праћење рада

јавних предузећа, јавних агенција, друштава капитала којима је општина оснивач

или суоснивач у области пољопривреде, водопривреде, и других грана привреде

и и давање мишљења о њиховим извештајима о раду; припремање нацрта

одлука из своје надлежности; припремање нацрта стратегија и програме развоја

општине; као и друге послове из свог делокруга.

Ово Одељење, такође, обавља послове који се односе на обезбеђивање

финансирања обављања изворних и поверених надлежности општине и послови

локалне пореске администрације.

У оквиру својих надлежности Одељење обавља послове који се односе

на: израду нацрта буџета општине уз поштовање система јединствене буџетске

класификације укључујући и програмску; припремање и достављање

корисницима буџета упутства за припрему буџета са основним економским

смерницама, као основом за израду предлога финансијских планова буџетских

корисника, описом планиране политике, проценом прихода и примања и расхода

и издатака, обимом средстава који може да садржи предлог финансијског плана

буџетског корисника, поступком и динамиком припреме буџета; старање о

поштовању календара буџета локалне власти; анализирање предлога

финансијских планова буџетских корисника и контрола њихове усаглашености са

упутством; припремање нацрта одлуке о измени и допуни буџета (ребаланса);

израда предлога решења о привременом финансирању; обавештавање

буџетских корисника о одобреним расположивим апропријацијама; припремање

и утврђивање тромесечне, месечне и шестомесечне квоте; разматрање захтева

за измену квоте; предлагање одлуке о привременој обустави извршења буџета

буџетским корисницима; разматрање предлога Плана извршења буџета;

доношење одлуке о измени Плана извршења буџета; разматрање захтева за

преузимање обавеза; доношење решења о одборавању преусмеравања

апропријација; припремање нацрта решења о одобрењу средстава из текуће и

сталне буџетске резерве; отварање консолидованог рачуна трезора за динарска

и девизна средства, подрачуна динарских и девизних средстава корисника

јавних средстава и посебних наменских динарских рачуна корисника јавних

средстава и осталих правних лицима и других субјеката који не припадају јавном

сектору и који нису укључени у консолидовани рачун трезора; ближе уређивање

начина коришћења средстава са подрачуна КРТ-а; извештавање о коришћењу

средстава општине; старање о пласирању слободних новчаних средстава и

 

обавештавање Управе за трезор; припремање захтева Министарству финансија

за одобрење фискалног дефицита изнад 10% прихода општине у текућој години

са детаљним образложењем оправданости инвестиција због којих настаје

прекорачење; анализу дугорочне одрживости дуга општине; вођење главне

књиге трезора и осталих пословних књига са посебном евиднецијом за сваког

директног и индиректног корисника буџетских средстава; вођење помоћних

књига; припремање пројекције и праћење прилива прихода и извршења расхода

на консолидованом рачуну буџета; управљање готовином; примање, завођење и

контрола захтева за плаћање и трансфер средстава и захтеве за плате;

управљање информационим системом у области финансија; израду

периодичних извештаја и завршног рачуна консолидованог рачуна трезора;

усаглашавање пословних књига са корисницима буџета, Управом за трезор и

добављачима; припремање и извршавање плаћања; вршење мониторинга и

евалуације финансијских планова по програмској методологији; управљање

имовином (вођење евиденција о основним средствима и пословном простору;

вршење интерних контролних поступка; обављање припремних радњи и других

послова за спровођење прописа којима се уређује област финансирања

општине; припремање нацрта аката којим се утврђују стопе изворних прихода,

као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада и других

изворних локалних прихода и припрема симулација и модела по појединим

групама обвезника на основу предложеног нацрта; организовање јавне расправе

и друге облике учешћа јавности у поступку прирпеме нацрта аката локалних

изворних прихода.

Послови локалне пореске администрације односе се на: пријем, обраду,

контролу и унос података из пореских пријава; доношење решења о утврђивању

обавеза по основу локалних јавних прихода за које није прописано да их сам

порески обвезник утврђује; евидентирање утврђене пореске обавезе у пореском

књиговодству локалне пореске администрације, у складу са прописима;

књижење извршених уплата по основу локалних јавних прихода; канцеларијске и

теренске пореске контроле законитости и правилности испуњавања пореске

обавезе које се утврђују решењем локалне пореске администрације;

обезбеђење наплате пореске обавезе; послове редовне и принудне наплате,

одлагања плаћања пореског дуга; покретање поступка стечаја; подношења

захтева за покретање пореског прекршајног поступка; достављање извештаја са

доказима Пореској полицији, када постоје основи сумње да је извршено пореско

кривично дело; послове првостепеног поступка по изјављеним жалбама

пореских обвезника; вођење поновног поступка по поништеним управним

актима; пружање правне помоћи надлежним организационим јединицама

Пореске управе и другим организационим јединицама локалне пореске

администрације; вођење јединственог пореског књиговодства за локалне јавне

приходе; примену јединствених стандарда, дефиниција, класификација и

номенклатура кодирања података и технику обраде у складу са јединственим

информационим системом за локалне јавне приходе; припрему методолошких

упутстава за једнообразну примену прописа из области локалних јавних

прихода; давање бесплатних информација о пореским прописима из којих

произилази пореска обавеза по основу локалних јавних прихода; издавање

уверења и потврда и извештавање локалне самоуправе и Пореске управе у вези

са локалним јавним приходима и остали послови у складу са законом и другим

прописима којима се уређује ова област.

 

Одељење спроводи поступке процене утицаја, процене утицаја затеченог

стања и ажурирање студија о процени утицаја на животну средину; поступа као

заинтересовани орган код поступака процене утицаја пред надлежним органом

аутономне покрајине и пред надлежним министарством; врши оцену и даје

сагласност на извештаје о стратешкој процени утицаја; обавља послове везане

за заштиту ваздуха и заштиту од буке; издаје дозволе за сакупљање, транспорт,

складиштење, третман и одлагање инертног и неопасног отпада; издаје

интегрисане дозволе; врши ревизију издатих интегрисаних дозвола и ревизију

услова у интегрисаној дозволи; издаје дозволе за обављање делатности

промета и коришћења нарочито опасних хемикалија; припрема програме

заштите животне средине и локалне акционе и санационе планове; сарађује са

удружењима и организацијама цивилног сектора; спроводи активности за јачање

свести о потреби заштите животне средине; припрема годишње извештаје и

обавештава јавност о стању животне средине; води евиденције и доставља

податке Агенцији за заштиту животне средине и министарству; врши послове

заштите и унапређења природних добара и обавља друге послове везане за

заштиту животне средине.

Послови јавних набавки односе се на: истраживање тржишта и ефикасно

планирање набавки; припрему плана набавки за кориснике буџетских средстава

за које спроводи поступке јавних набавки у сарадњи са другим службама;

обезбеђивање услова за економичну, ефикасну и транспарентну употребу јавних

средстава и подстицања конкурентности и равноправности понуђача у

поступцима јавних набавки; спровођење поступака јавних набавки по процедури

прописаној законом; спровођење поступака јавних набавки по овлашћењу других

наручилаца у складу са Законом о јавним набавкама; спровођење обједињених

набавки за више наручилаца у складу са законом; објављивање огласа о јавним

набавкама, конкурсне документације, обавештења и извештаја на Порталу

јавних набавки; пружање консултанских услуга и стручне помоћи директним и

индиректним корисницима буџетских средстава и понуђачима у поступцима

јавних набавки; одређивање запослених који ће представљати општину/општина

у поступцима јавних набавки које спроводе други наручиоци; прикупљање и

евидентирање одређених података о поступцима јавних набавки и закљученим

уговорима о јавним набавкама; вођење посебне евиденције о јавним набавкама

мале вредности; састављање извештаја о закљученим уговорима о јавним

набавкама велике и мале вредности и спроведеним поступцима; достављање у

предвиђеном законском року наведених извештаја Управи за јавне набавке;

праћење реализације закључених уговора о јавним набавкама; остваривање

сарадње са органима и организацијама који у оквиру своје надлежности

примењују прописе из области јавних набавки; обављање других послова у

складу са Законом о јавним набавкама и другим прописима којима се уређује

област јавних набавки.

Послови просветне инспекције односе се на: контролу поступања установе у

погледу примене закона, других прописа и општих аката; контролу испуњености услова

за почетак рада установе као и за проширење делатности; контрола поступка уписа и

поништавање ако је спроведен супротно закону; контрола испуњености прописаних

услова за спровођење испита; преглед е еиденције коју води установа; утврђивање

чињеница у поступку поништавања јавних исправа које издаје школа; забрана

спровођења радњи у установи које су супротне закону; пријава надлежном органу за

кривично дело, прекршај и привредни преступ.

 

У оквиру послова из области друштвене делатности, ово Одељење

обавља послове који се односе на: праћење и обезбеђивање услова за

функционисање и развој у области предшколског васпитања и образовања,

основног и средњег образовања, културе, спорта, дечије и социјалне заштите,

борачко-инвалидске заштите, јавног здравља и примарне здравствене заштите;

програма и пројеката за младе; управне, планске, аналитичке и друге стручне

послове из ових области; надзор над радом установа у друштвеним

делатностима у којима је оснивач Општина; праћење стања и остваривање

програма рада и развоја установа; предлагање мера у циљу спровођења

утврђене политике у овим областима; праћење спровођења прописа; вођење

другостепеног поступка о правима из области социјалне заштите која су у

надлежности Општине; стручне и административне послове за комисије из

надлежности Одељења; предлагање одлуке о мрежи установа дечије и

социјалне заштите, основног и средњег образовања; доношење програма мера и

активности на унапређењу квалитета и развој облика и услуга социјалне

заштите, у области ученичког и студентског стандарда; утврђивање права на

ученичке и студентске стипендије и кредите, смештај у домове, опоравак,

регресирање школарине; припрему предлоге општих и других аката, извештаја и

анализа за потребе органа Општине; вођење управног поступка о праву на

додатак на децу, родитељски додатак, накнаду зараде за време породиљског

одсуства, одсуства са рада ради неге детета, одсуства са рада посебне неге

детета, накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу без

родитељског старања, децу ометену у развоју и децу из материјално угрожених

породица; одлучивање у првом степену о признавању законом одређених права

борцима, војним инвалидима и породицама палих бораца; инспекцијски надзор

над радом установа у области предшколског васпитања и образовања, основног

и средњег образовања; израду предлога одлуке о буџету Општине у делу који се

односи на област друштвених делатности; припрему и утврђивање предлога

финансијских планова за кориснике буџетских средстава из области основног и

средњег образовања, друштвене бриге о деци, културе, физичке културе и

спорта и социјалне заштите; контролу појединачних захтева за плаћање;

распоређивање средстава корисницима у оквиру одобрених апропријација и

квота; праћење извршења финансијских планова; предлагање промена у

апропријацији и измену финансијских планова корисника буџета из области

друштвених делатности.

Одељење обавља и друге послове из своје надлежности.

 

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa