Општина Црна Трава званичан сајт

Одељење за урбанизам, грађевинске, комунално-стамбене, инспекцијске послове и имовинско правне послове

Јавни увид

Руководилац:

                    Милчић Зoран

                     zoran.milcic@opstinacrnatrava.org.rs

                 016/811-118

Урбанизам / документа

Озакоњење - списак  решења о озакоњењу

Инспекцијски надзор

Обавља послове:

који се односе на издавање извода из урбанистичких планова; издавање

информација о локацији и локацијских услова; прибављање услова за

пројектовање и прикључење на комуналну инфраструктуру; прибављање других

 

посебних услова од јавних предузећа, привредних друштава и установа имаоца

јавних овлашћења, неопходних за израду локацијских услова зависно од намене

објекта; давање обавештења о намени простора и могућности општина по

захтевима странака; сарадњу са стручним службама, организацијама и правним

лицима из области урбанизма и грађевине за потребе рада органа општине и

Одељења; издавање грађевинских дозвола; издавање решења о одобрењу за

изградњу, реконструкцију, адаптацију и санацију објеката; давање стручних

мишљења у поступку издавања грађевинске дозволе и одобрења за изградњу у

оквиру обједињене процедуре; обраду информација о појединим предметима.

Одељење обавља и следеће послове: провера испуњености формалних

услова за издавање грађевинске дозволе и да ли су подаци наведени у изводу

из пројекта у складу са локацијским условима; да ли је идејни пројекат за

прибављање решења о одобрењу за изградњу у складу са издатим локацијским

условима односно планом; старање о законитом вођењу поступка издавања

одобрења; припремање извештаја о раду; обављање и друге задатака и послова

из области припреме земљишта за грађење; издавање потврда за изграђене

темеље објеката; доношење решења о припремним радовима и о пробном раду;

издавање дозволе за коришћење објеката/употребне дозволе; издавање

уверења о старости објеката; издавање уверења о етажирању објеката; вођење

регистара издатих грађевинских дозвола и издатих употребних дозвола;

издавање уверења о чињеницама о којима води евиденцију; поступка

легализације објеката; отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у

јавној својини; утврђивање земљишта за редовну употребу објекта; доношења

решења конверзије права коришћења у право својине на грађевинском

земљишту уз накнаду; утврђивање престанка права својине; постзпка

експропријације.

Одељење обавља и послове који се односе на: праћење и унапређење

функционисања јавних комуналних предузећа и комуналних делатности;

реализацију пројеката и иницијатива са циљем модернизације рада јавних

комуналних предузећа и побољшања комуналне инфраструктуре; израду нацрта

општих правних аката, одлука, уговора и решења који се однсое на комуналне

делатности; израду појединачних правних акта у комунално – стамбеној области;

вршење управног надзора над радом предузећа која обављају послове из

области комуналних делатности; обављање послова у вези са утврђивањем

цена комуналних производа и услуга; контролу спровођења основних начела

енергетске политике; дефинисања стратегије и планова развоја енергетике на

локалном нивоу; обавља послове у области енергетске ефикасности и унапређења

енергетске ефикасности; учествује у изради пројеката из области енергетске

ефикасности и сродних области; прописивање услова и начина снабдевања

топлотном енергијом са правилима рада дистрибутивне мреже за топлотну

енергију; израду предлога тарифног система за одређивање цене топлотне

енергије; обављање других послова из области енергетике; регулисање и

управљање саобраћајем на територији општине; управљање површинама за

паркирање и регулисања паркирања; јавни превоз на територији општине;

планирање капацитета мрежа линија; управљање квалитетом у систему јавног

транспорта путника; надзор над безбедношћу саобраћаја и такси превоза;

израда планске документације у циљу организације и обезбеђења заштите од

пожара, елементарних и других већих непогода, организацију цивилне заштите;

израду услова за успостављање интегрисаног система заштите и спасавања;

 

припрема планова за одбрану и остваривање одбрамбених интереса у условима

ратног и ванредног стања на територији општине/општина; вођење управног

поступка и доношења решења из стамбене области; припремање нацрта

решења за исељење бесправно усељених лица у станове и заједничке

просторије у стамбеним зградама; евидентирање скупштина станара стамбених

зграда на територији општине и издавање уверења о формирању скупштине

станара и избору председика; припрему предлога решења, уговора и анекса

уговора о откупу и закупу станова; вршење послова у вези са преносом права

закупа и замене станова; праћење извршавања уговорних обавеза по основу

закупа и откупа на рате и провера законитог утврђивања откупне цене стана и

ревалоризације; подношење пријава надлежним органима за исељење

бесправних корисника станова; сарадњу са надлежним комуналним и јавним

предузећима, инспекцијским службама и другим надлежним институцијама и

учешће у принудном исељењу и записничкој примопредаји стамбеног простора.

У оквиру инспекцијских послова, Одељење обавља послове који се

односе на: надзор над применом Закона о планирању и изградњи и над применом

других прописа и општих аката, стандарда, техничких норматива и норми

квалитета, који се односе на пројектовање, грађење и реконструкцију објеката

високоградње, нискоградња и других објеката, као и на извођење појединих

грађевинских радова на тим објектима и грађење објеката на прописан начин;

праћење стања, предлагање мера и надзор над применом закона и подзаконских

аката из области заштите животне средине, поступања са отпадним материјама,

заштити од нејонизујућих зрачења, заштити природе, заштити од буке, поступању

са хемикалијама, управљању отпадом и о процени утицаја на животну средину;

доношење решења и налагање мера у области заштите животне средине и

праћење њиховог спровођења; праћење стања, предлагања мера и инспекцијски

надзор над законитошћу рада правних лица које обављају комуналну делатност и

инспекцијски надзор над поступањем предузетника и грађана у погледу

придржавања закона, других прописа и општих аката; надзор у области уређивања

и одржавања објеката и јавних површина; јавну хигијену, надзор над уређењем

Општине, јавних зелених површина, функционисањем јавне расвете, снабдевања

насеља водом и одвођења отпадних вода, снабдевања електричном и топлотном

енергијом, изношењем и депоновање смећа, сахрањивањем, одржавањем

гробаља, рада кафилерија; надзор над вршењем димничарских услуга; надзор над

обављањем делатности пијаца; надзор над одржавањем чистоће јавних површина,

над раскопавањем улица и других јавних површина и друге послове комуналне

хигијене; праћење стања, предлагање мера и инспекцијски надзор над

извршавањем закона и других прописа на одржавању, заштити, изградњи и

реконструкцији локалних и некатегорисаних путева; надзор над применом

општинских одлука у којима се регулише саобраћај; надзор над вршењем истовара

и утовара робе из моторних возила; праћење стања, предлагање мера и

инспекцијски надзор над законитошћу у обављању друмског локалног превоза и то:

ванлинијског превоза путника, линијског и ванлинијског превоза ствари, превоза за

сопствене потребе лица и ствари и ауто-такси превоза; праћење стања,

предлагање мера и инспекцијског надзора над радом установа у области

предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања;

извршење извршних или коначних решења из делокруга Општинске управе;

вођење потребних евиденција; сарадњу са другим органима и организацијама ради

међусобног обавештавања, размене података, пружања помоћи и заједничких мера

 

и радњи од значаја за инспекцијски надзор, у циљу ефикаснијег обављања

послова; пружање стручне помоћи, припрему документације, израду и ажурирање

процене угрожености и планова заштите и спасавања који обухватају превентивне

мере заштите којима се спречавају елементарне непогоде или ублажава њихово

дејство; израду мера заштите и спасавања у случају непосредне опасности од

елементарних непогода; предузимање мера ублажавања и отклањања

непосредних последица од елементарних непогода; организацију цивилне заштите,

успостављање интегрисаног система заштите и спасавања који би објединили све

превентивне и оперативне мере заштите живота и имовине грађана; предузимање

мера и праћење реализације мера из планова одбране и планова за ванредне

ситуације, посебно у делу предузимања превентивних мера и процене ризика;

сагледавање последица штета насталих елементарном непогодом и другим

ванредним догађајима; обављање стручних и административних послова за

потребе Општинског штаба за ванредне ситуације и јединица цивилне заштите,

припрема планова за одбрану и остваривање одбрамбених интереса у условима

ратног и ванредног стања на територији Опшштине.

У Одељењу се прате и примењују закони и други прописи из области

имовинско - правних односа у надлежности општини; спроводи поступак

прибављања и отуђења непокретности у јавној својини општине, управља

имовином која је у јавној својини и својини општине, као и непокретности које

користе правни субјекти чији је оснивач општина.

Одељење обавља и друге послове из своје надлежности.

 

Корисни линкови

Јавни приступ

Претрага базе података катастра непокретности

Приступ сервисима претраживања и прегледа за одређени број метаподатака, сетова просторних података и сервиса путем Интернета за професионалне кориснике, као и за широку јавност.

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa