Општина Црна Трава званичан сајт

Одељење за урбанизам, грађевинске, комунално-стамбене и инспекцијске послове

Јавни увид

Руководилац:

                    Милча Савић

                     milca.sаvic@opstinacrnatrava.org.rs

                 016/811-118

Озакоњење - списак  решења о озакоњењу

Инспекцијски надзор

Одељење за урбанизам, грађевинске, комунално-стамбене и инспекцијске послове - обавља послове из урбанистичке , имовинско правне и стамбене области и то: доношење просторних и урбанистичких планова; прибављању мишљења од надлежног министарства о усаглашености генералних урбанистичких планова са прописима о планирању; давање мишљења на нацрте просторних и урбанистичких планова из надлежности Републике и Општине; спровођење урбанистичких планова; издавање обавештења о измени грађевинских парцела; издавање аката о условима за уређење локације; давање потврда о усклађености техничке документације са планским актима; уређење јавних површина путем одговарајућих планских докумената; проверу исправности техничке документације, припрему за доношење и спровођење урбанистичких планова; евидентирање бесправно изграђених објеката и њихово усклађивање са планским актима; издавање одобрења за градњу; технички прегледи, издавање употребних дозвола.

У решавању имовинско правних односа обавља послове експропријације, изузимање земљишта из поседа ранијих сопственика , израђује нацрте решења о давању у закуп грађевинског земљишта заинтересованим правним и физичким

лицима, издаје тапије на непокретности у грађанској својини, стара се о обезбеђивању станова за потребе запослених у Општинској управи, предлаже решења о откупу станова у државној својини, спроводи поступак исељења бесправно усељених лица из друштвених односно државних станова. Води евиденцију о имовини локалне самоуправе и предлаже начин коришћења или

отуђења исте, спроводи поступак легализације бесправно саграђених објеката и покреће поступак за повраћај имовине локалне самоуправе.

Прати доношење програма и планова комуналних делатности на територији Општине и њихову реализацију у делу основне делатности; врши надзор над обављањем комуналне делатности; води регистар лица и зграда и одређује кућне бројеве; прати уређивање грађевинског земљишта у складу са програмима и прати одржавање стамбених зграда.

Одељење обавља послове везане за ванлинијски превоз путника и ствари; такси превоз; врши послове који се односе на заштиту и унапређење животне средине и природних добара; заштиту од буке и вибрације, заштиту од јонизујућих зрачења; заштиту од основних и штетних материја.

Одељење врши послове инспекцијског надзора у области грађевинарства, заштите животне средине, комуналним делатностима и саобраћаја у складу са Законом и одлукама Скупштине општине.

Одељење врши послове државне управе у областима урбанистичког планирања, грађевинарства, саобраћаја, заштите животне средине и другим областима које Република повери општини.

 

Корисни линкови

Јавни приступ

Претрага базе података катастра непокретности

Приступ сервисима претраживања и прегледа за одређени број метаподатака, сетова просторних података и сервиса путем Интернета за професионалне кориснике, као и за широку јавност.

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa