Општина Црна Трава званичан сајт

Одељење за послове органа општине и општу управу

  Руководилац:

                                   Зоран Станковић,

                   Начелника  Општинске управе Црна Трава

                   zoran.stankovic@opstinacrnatrava.org.rs

                                       телефон: 016/811-118

Ово одељења врши послове који се односе на: стручне и административно – техничке послове везане

за одржавање седница Скупштине општине, рад председника општине и седница

Општинског већа и њихових радних тела; обраду и чување свих изворних аката о раду

органа општине; обављање стручних послове који се односе на представке и предлоге

грађана; координацију, припрему и ажурирање информација за потребе интернет

презентације општине; припрему информација и званичних саопштења органа

Оппштине; унапређење организације рада и модернизацију општинске управе;

организацију пријемне канцеларије, писарнице, архиве и доставне службе; лична стања

грађана и матичарске послове; нормативно-правне послове; пружање правне помоћи

грађанима; остваривање права и обавеза из радног односа запослених, именованих и

постављених лица; контролу над применом прописа о канцеларијском пословању;

вођење бирачког списка; стручне и административне послове за спровођење избора и

организацију референдума; евиденцију радних књижица; праћење рада и пружање

помоћи месним заједницама; унапређење примене информационих технологија;

одржавање и развој рачунарске и комуникационе мреже; администрирање базе података;

одржавање и развој апликативног софтвера; организацију обуке запослених у

Општинској управи, као и јавним предузећима и установама чији је оснивач општина;

успостављање услове за развој и одржавње географског информациониог система (ГИС-

 

а) у сарадњи са надлежним републичким и општинским органима и организацијама, као

и јавним предузећима, са територије општине, чији је оснивач општина, односно

Република.

У оквиру Одељења се обављају послове који се односе на: коришћење

биротехничких и других средстава опреме; коришћење, одржавање и обезбеђење зграде

Општине и службених просторија: обезбеђивање превоза моторним возилима са и без

возача и старање се о њиховом одржавању; одржавање чистоће пословних просторија;

умножавање материјала; дактилографске послове; организацију рада доставне службе;

административно – техничке послове набавке материјала; ситног инвентара и основних

средстава; обављање других сервисних послова за потребе органа општине.

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa