Општина Црна Трава званичан сајт

Одељење за послове органа општине, општу управу и друштвене делатности

  Руководилац:

                                   Јелена Глигоријевић,

                    Начелница Општинске управе Црна Трава

                    jelena.gligorijevic@opstinacrnatrava.org.rs

                                       телефон: 016/811-118

Ово одељења врши унапређење и организацију рада Општинске управе и примену Закона о општем управном поступку и других прописа у Општинској управи; стручне и административне послове за потребе републичке изборне комисије у поступку одржавања избора; вођење бирачког списка; предлаже распоред и уређивање бирачких места за локалне и парламентарне изборе; спровођење референдума; обавештавање грађана о остваривању њихових права у Општинској управи, послове пријемне канцеларије, писарнице и архиве, оверу преписа, рукописа и потписа; издавање радних књижица и вођење регистра о радним књижицама, надзор над радом месних канцеларија; вођење матичних књига; води поступак и одлучује у управним стварима из области личног статуса грађана, промене личног имена, исправке у матичним књигама, накнадни уписи у матичне књиге; решавање у управним стварима ако прописима није одређено који је орган управе стварно надлежан за решавање у одређеној управној ствари, а то не може да се утврди ни по природи ствари, издавање уверења о чињеницама о којима Општинска управа и други органи не воде службену евиденцију; остваривање одређених права грађана на привременом раду у иностранству; израда нацрта одлука из надлежности одељења; послови око функционисања мировних већа; послови у вези употребе грба и заставе, стручне и административне послове за потребе Општинског већа;

врши послове који се односе на вођење персоналне евиденције у вези са радним односима; коришћење биротехничких и других средстава и опреме, коришћење-одржавање зграда и службених просторија, физичко обезбеђење Скупштине општине, обезбеђење превоза моторним возилима, обезбеђење грејања пословних просторија, послови текућег и инвестиционог одржавања објекта, послове умножавања материјала, послове економата и слично.

Одељење врши послове који се односе на задовољавање одређених потреба грађана у области основног и средњег образовања; примарне здравствене заштите, друштвене бриге о деци, културе, физичке културе, информисање и остваривање надзора над законитошћу рада установа из области комуналних делатности чији је оснивач Општина; утврђивање подручја основних школа; прати обухват уписа деце основним образовањем и похађање школе; разврставање деце ометене у развоју; вођење евиденције неписмених лица и лица без потпуног основног образовања; обезбеђивање средстава за превоз ученика и просветних радника; обезбеђење средстава за стручно усавршавање наставника, стручних сарадника и васпитача; материјалне трошкове и друге обавезе основних и средњих школа; додељивање награде и признања у области образовања, обрађује документацију за смештај ученика и студената у домовима, ученичке и студентске стипендије и кредите и стипендирање посебно обдарених ученика и студената; води евиденцију о функционисању школских одбора и припрема решења о формирању школских одбора и доставља Скупштини и надлежном Министарству информације о школском одбору; обавља друге послове из области образовања као и послове просветне инспекције, односно надзора над законитошћу рада школе.

У области културе, врши послове који се односе на евиденцију и заштиту значајних културних добара и добара која уживају посебну заштиту; послове за библиотечку делатност, уметничко стваралаштво; обезбеђивање услова за рад установа и самосталних уметника; води евиденцију о културно-уметничким манифестацијама на територији општине; успоставља културно уметничку сарадњу са другим Општинама и институцијама у земљи и иностранству; врши послове око оснивања нових установа из области културе и уметничких стваралаштва и остварује надзор над радом установа из области културе чији је оснивач Општина.

Врши послове који се односе на подизање и одржавање споменика културе и спомен обележја као и послове у вези додељивања награда и признања у области културно уметничког стваралаштва и предлаже средства за материјалне трошкове и одржавање објеката културе чији је оснивач Општина

Врши послове међународне сарадње Скупштине општине и њених органа.

У области физичке културе планира и предлаже средства за изградњу, коришћење и одржавање спортскох објеката у којима се остварују потребе грађана у области спорта, стара се о организацији и планира и предлаже средства за Општинска и међуопштинска школска спортска такмичења, средства за финансирање делатности отрганизација у области спорта чији је оснивач Општина или других организација којима се доприноси омасовљавање физичке културе грађана, планира средства за организацију и одржавање спортских такмичења и манифестација од значаја за Општину, средства за рад спортских стручњака у организацијама спорта на територији Општине, израђује програм масовне физичке културе, организује додељивање награда и признања у области физичке културе, као и стручне послове у вези оснивања нових спортских организација на територији Општине.

У области друштвене бриге о младима обавља послове који се односе на праћење друштвеног положаја омладине и врши стручни надзор над организацијама које окупљају омладину

Врши стручне и организационе послове за Скупштину, председника Општине, Општинско веће и Општинску управу који се односе на јавност рада тих органа, информисање одборника Скупштине; обезбеђивање услова за рад акредитованих новинара у Скупштини; информативно-пропагандну активност; обавља стручне послове у области информисања.

Прати стање у области социјалне заштите у складу са Законом и Одлукама Скупштине општине.

У области друштвене бриге о деци врши послове који се односе на организовање и функционисање предшколског васпитања и боравак деце у предшколским установама, образовање и превентивну здравствену заштиту деце предшколског узраста; регресирање трошкова у предшколским установама; мрежу предшколских установа; испуњеност услова за оснивање и рад установа за децу; критеријуме за пријем деце у предшколску установу, цене услуге у предшколским установама.

У области борачко-инвалидске заштите врши послове који се односе на признавање права из области борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних инвалида рата.

Врши пружање правне помоћи у остваривању и заштити уставом утврђених слобода и права грађана Општине Црна Трава, као осталим грађанима који имају боравиште на тероторији Општине (избегла и расељена лица) која због свог социјалног положаја нису у материјалној могућности да остварују и да штите своја права и правне интересе на други начин. У категорију корисника услуга правне помоћи сврставају се: учесници ратова, инвалиди, социјално незбринута лица, незапошљена лица, избегла и расељена лица, корисници материјалног обезбеђења и др. Пружање правне помоћи обухвата: давање правних савета, састављање тужби, жалби, молби, представки, састављање уговора, тестамената, изјава и других поднесака и исправа, заступање физичких лица пред судовима и другим државним органима и у њиховим правним пословима, закључивање уговора и поравнања и обављања других послова правне помоћи у име и за рачун физичких лица. По овлашћењу начелника Општинске управе пружа стручну помоћ и правним лицима.

Ради на доношењу решења о праву нха додатак за децу, о праву на родитељски додатак, и о праву на накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства ради неге детета и одсуства ради посебне неге детета.

Обавља стручне и административне послове за потребе месних заједница и њихових органа (образовање органа месних заједница, сазивање седница, вођење записника, припремање нацрта одлука).

Одељење обавља и послове државне управе које Република повери Општини у области личних стања грађана, просветне инспекције, образовања, културе, спорта и омладине, здравства, социјалне заштите, друштвене бриге о деци и борачко инвалидскезаштите.Обавља стручне, организационе и техничке послове за потребе Скупштине општине који се односе на припрему седница и обраду аката усвојених на седници Скупштине општине, чување, сређивање и евидентирање изворних акатаОбавља стручне и организационе послове за потребе радних тела Скупштине општине који се односе на припремање седнице, обраду аката усвојених на седницама, чување, сређивање и евидентирање изворних акатаОбавља административно техничке послове за потребе председника и заменика председника Скупштине општине и друге послове у вези рада Скупштине општинеПрипремa материјал за избор и врши израду аката у вези избора и постављења функционера које бира, односно поставља Скупштина општине, израду аката за потврђивање и престанак мандата у Скупштини општине  Пружа потребну помоћ приликом израде аката које доноси Скупштина Врши нормативну проверу аката које доноси Скупштина општинеДоставља одлуке Скупштине за објављивање у Службеном гласнику и на интернет страници ОпштинеПроверава усаглашеност одлука које доноси скупштина општине у Службеном гласнику са изворним текстом и даје исправке.Чува записнике седница Скупштине општинеПружа стручну помоћ одборницима и одборничким групама у изради предлога које подносе Скупштини општине и њеним радним телимаПрибавља одговоре и обавештења на одборничка питањаВоди евиденцију о одржавању седница Скупштине и радних тела СкупштинеВоди евиденцију о одборницима и члановима радних тела Скупштине општинеОбавештава Агенцију за борбу против корупцију о ступању одборника на функцију, односно престанку функције одборника и других функционера у Скупштини општине, и води и доставља евиденцију о примљеним поклонима функционера у Скупштини општине Црна Трава Доставља податке, списе и исправе на захтев надлежних органа РепубликеОбавља послове штампања, умножавања и фотокопирања материјала за потребе Скупштине општине и њених радних телаОбавља послове припреме информација за потребе интернет презентације, послове припреме информација и званичних саопштења за медије, а који се односе на рад СкупштинеОбавља послове протокола за потребе председника и заменика председника Скупштине општинеОбавља послове у вези са захтевима странака који се обраћају Скупштини општине и у вези пријема странака који се обраћају председнику СкупштинеДруге послове у складу са Законом, Статутом и Одлукама Скупштине општине

 

 

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa