Општина Црна Трава званичан сајт

Одлуке Скупштине општине

Конститутивна седница 03.06.2016.

Решење о потврђивању мандата одборника.

Пословник о раду Скупштине општине Црна Трава.

Решење о прихватању извештаја Изборне комисије о резултатима избора.

Решење о избору председника Скупштине Општине.

Решење о избору  заменика председника Скупштине Општине.

Решење о  престанку дужности секретара Скупштине Општине.

Решење о постављењу  секретара Скупштине Општине.

Решење о избору председника Општине.

Решење о утврђивању престанка мандата одборника - председник.

Решење о утврђивању престанка мандата одборника - заменик председника.

Решење о избору чланова Општинског већа.

Решење о избору  заменика председника Општине.

Прва седница 13.06.2017.

Решење о потврђивању мандата  два одборника.

Одлука о завршном рачуну за 2015. годину.

Програм заштита животне средине.

Одлука ГПЗ 2016.

Решење о престанку функције в.д. директира библиотеке.

Решење о именовању в.д. директира библиотеке.

Решење о престанку функције в.д. директира ЈП Вилин Луг.

Решење о именовању в.д. директира ЈП Вилин Луг.

Решење о разрешењу директора ТО општине.

Одлуке о радним телима Скупштине општине.

Решење Савет за буџет и финансије.

Решење Савет за урбанизам, стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине.

Решење - Комисија за статут.

Решење - Комисија за избор, именовању и одликовања.

Решење - Комисија за манданто-имунитетска питања.

Решење - Комисија за представке и жалбе.

Решење - Комисија за сарадњу са другим општинама.

Решење - Административни одбор.

Одлука о преносу овлашћења са ТО на ОУ.

Друга седница

Решење о утврђивању престанка мандата одборника СО Црна Трава.

Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоје

Одлука о одређивању надлежног органа закуп поњопривредног земљишта.

Решење о образовању Комисије за спровођење поступка давања у закуп и на коришжење пољ.земљишта.

Решење о разрешењу чланова Управног одбора Туристичке организације.

Решење о именовању чланова Управног одбора Туристичке организације.

Решење о разрешењу начелника Општинског штаба за ванредне ситуације.

Решење о утврђивању престанка функције члана надзорног одбора ЈП Вилин Луг.

Решење о именовању члана надзорног одбора ЈП Вилин Луг.

Решење о разрешењу члана Надзорног одбора ТУ општине Црна Трава.

Решење о именовању члана Надзорног одбора ТУ општине Црна Трава.

Трећа седница

Решење о потврђивању мандата одборника.

Прихватање извештаја о раду Дома здравља Власотинце огранак Црна Трава.

Решење о прихватању извештаја о шестомесечном извршењу буџета.

Решење о прихватању извештаја о раду Ловачког удружења за 2015.годину.

Сагласност на план рада Ловачког удружења за 2016. годину.

Прихватање извештаја о раду ПБД Орловац за 2015.године.

Сагласност на план рада ОБД Орловац за 2016.годину.

Решење о о разрешењу члана комисије за планове.

Решење о именовању члана Комисије за планове.

Решење о разрешењу члана савета за родну равноправност.

Решење о именовању члана савета за родну равноправност.

Решење о престанку својства члана савета за безбедност општине Црна Трава.

Решење о именовању члана савета за безбедност општине Црна Трава,

Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнадама одборника.

Четврта седница

Решење о разрешењу члана Општинског већа.

Решење о избору члана Општинског већа.

Решење о прихватању извештаја о раду Т.Ш. за 2015.

Решење о давању сагласности на план рада Т.Ш. Милентије Поповић за школсу 2016. годину.

Решење о прихватању извештаја о раду ОШ А.Стојановић за 2015. годину.

Решење о давању сагласности на рад ОШ А. Стојановић за школску 2016. годину.

Решење о прихватању извештаја о раду ПУ Младост за 2015. годину.

Решење о давању сагласности на план рада ПУ Младост за 2016. годину.

Одлука о одобравању бесплатног боравка у ПУ Младост.

Одлука о мрежи установа за децу у општини црна Трава за 2016-17. годину.

Одлука о критеријунина за већи, односно мањи број деце у васпитноим групама.

Правилник о  додели стипендија ученицима средњих школа.

Одкука о спровођењу програма мера, активности и механизана на јачању популационе политике.

Одлука о оснивању савета за запошљавање.

Решење о именовању чланова савета за запошљавање.

Одлука о усклађивању оснивачког акта ЈП Вилин Луг са Законом о ЈП.

Решење о разрешењу председника и члана Савета за друштвене делатности.

Решење о именовању члана УО Центра за социјални рад .

Решење о именовању председника и члана Савета за друштвене делатности.

Решење о утврђивању престанка својства члана Комисије за избор, именовања и одликовања.

Решење о именовању члана Комисије за избор, именовање и одликовања.

Решење о утврђивању престанка својства члана Административног одбора.

Решење о именовању члана Административног одбора.

Пета седница 14.11.2016.

Решење о прихватању итвештаја о деветомесечном буџету.

Решење о давању сагласности за статут библиотеке.

Одлука о утврђивању просечне цене квадратног метра непокретности ради утврђивања пореза.

Решење о разрешењу члана управног одбора ПУ Младост.

Решење о имновању члана УО ПУ Младост.

Решење о отуђењу из јавне својине  грашевинске парцеле 81-6 КО Горње Гаре.

Шеста седница 13.12.2016.

Одлука о буџету за 2017. годину.

Одлука о општинској управи Општине Црна Трава.

Одлука о давању сагласности на конвертовању потраживања Трајалу.

Решење о давању сагласности на пословање ЈКП Вилин Луг.

Решење о изменама и допунама о висини  Локалне комуналне таксе.

Решење о престанку функције в.д. дираектора ЈКП Вилин Луг.

Решење о именовњу в.д. директора ЈКО Вилин Луг.

Решење о престанку функције в.д. библиотека Сестре Стојановић.

Решење о именовању вд. директора библиотеке Сестре Стојановић.

Програм рада скупштине Општине црна Трава за 2017. годину.

Одлука о Месним Заједницама на територији Општине.

Решење о именовању чланова Изборнихе комисије за изборе Савета МЗ.

Седма седница 06.03.2017. године

1.Решење о прихватаеу извештаја о раду ЈП Вилин Луг за 2016. годину.

2.Решење о прихватању извептаја о раду Црвеног крста за 2016.годину.

3. Решење о давању сагласности на Основе плана рада Црвеног крста за 2017.годину.

4. Решење о прихватању извештаја о раду Центра за социјални рад за 2016.годину.

5. Решење о давању сагласности на план рада Центра за социјални рад за 2017.годину.

6. Решење о прихватању извештаја о раду Општинске библиотеке Сестре Стојановић за 2016. годину.

7. Решење о давању сагласности на план рада Општинске библиотеке за 2017.годину.

8. Решење о прихватању извештаја о раду Омладинског клуба за 2016. годину.

9. Решење о прихватању извештаја о раду ПБД Орловац за 2016.годину.

10. Решење о прихватању извештаја о раду Ловачког удружења за 2016. годину.

11. Решење о прихватању извептаја о раду Општинског већа општине Црна Трава за 2016.годину.

12. Решење о давању сагласности на План рада Штаба за ванредне ситуације за 2017.годину.

13. Решење о прихватању Извештаја о раду Општинске управе за 2015. годину.

14. Одлука о конституисању Савета за здравље општине Црна Трава,

15. Кадровски план органа општине Црна Трава за 2017.годину.

16. Решење о прихватању Извештаја о резултатима избора за чланаове савета МЗ.

17. Одлука о одређивању висине надокнаде за технички преглед објеката.

18. Одлука о екстерној ревизији Завршног рачуна буџета Општине за 2016. годину.

19. Одлука о финансирању радника Дома здравља Власотинце, огранак Црна Трава.

20. Правилник - конкурс за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса.

21. Одлука - популациона политика на територији Општине.

22. Решење о разрешењу члана Школског одбора ТШ М.Поповић.

23. Решење о именовању члана Школског одбора ТШ М.Поповић.

Осма седница 26.04.2017.

1. Решење о прихватању извештаја о раду Дома здравља Власотинце за 2016. годину.

2. Решење о прихватању извештаја о раду Јавног правобранилаштва за 2016. годину.

3. Одлука о усвајању Оперативног плана за одбрану од поплава другог реда за 2017. годину.

4. Програм подршке за спровођење пољопривредне политике и руралног развоја за 2017.годину.

5. Одлука о усвајању Програма подршке за спровођење пољопривредне политике и руралног развоја за 2017.годину.

6. Одлука о усвајању Годишњег програма заштитњ, уређења и коришћења пољопривредног земљишта за 2017. годину.

7. Одлука о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп и коришћења пољопривредног земљиштљ зљ 2017. годину.

8. Решење о разрешењу в.д. директора Општинске библиотеке.

9. Решење о именовању директора Општинске библиотеке.

10. Одлука о установљењу награда и других признања Општине.

11. Одлука о додели Априлских награда и других признања општине Црна Трава за 2017. годину.

Девета седница 12.06.2017.

1. Одлука о завршном рачуну буџета општине Црна Трава за 2016. годину.

2. Правилник о одобравању и финансирању програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта.

3. Правилник о категоризацији спортских организација са седиштем на територији општине Црна Трава.

4. Решење о разрешењу в.д. директора ЈП Вилин Луг.

5. Решење о именовању в.д. директора ЈП Вилин Луг.

6. Решење о престанку мандата председника и чланова Надзорног одбота ЈП Вилин Луг.

7. Решење о именовању председника и чланова надзорног одбора ЈП Вилин Луг.

8. Одлука о општем кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама.

Десета седница 28.06.2017.

1. Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2017. годину - ребаланс 2.

2. Одлука о изменама и допунама Одлуке о локалним комуналним таксама.

3. Одлука о организацији Општинске управе општине Црна Трава.

Једанаеста  седница 14.08.2017.

1. Решење о прихватању извештаја о буџету општине Црна Трава за период 01.01. - 30.06.2017.године.

2. Одлука о отпису дуга Акционарског друштва ХУП Европа, из Сурдулице.

3. Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе - Општине Црна Трава за 2017. годину.

4. Решење о именовању чланова Надзорног одбора Општинске библиотеке Сестре Стојановић.

Дванаеста  седница 09.11.2017.

1. Решење о прихватању извештаја о раду ОШ А. Стојановић за 2016-2017. годину.

2. Решење о давању сагласности на План рада ОШ А.Стојановић за 2017-2018. годину.

3. Решење о прихватању извештаја о раду ПУ Младост за 2016-2017. годину.

4. Решење о давању сагласности на план рада ПУ Младост за 2017-2018. годину.

5. Одлука о мрежи установа за децу у општини Црна Трава.

6. Одлука о критеријумима за већи, односно мањи број деце у васпитним групама за 2017-2018.год.

7. Одлука и бесплатном боравку деце у ПУ Младост за 2017-2018. годину.

8. Решење о прихватању извештаја о раду Општинске управе за 2016. годину.

9. Решење о прихватању извештаја о буџету општине Црна Трава за период 01.01. - 30.09.2017.године.

10. Одлука о давању сагласности на конвертовање потраживања - Трајал корпорације.

11. Одлука о давању сагласности на отпис дуга и конвертовање потраживања - Мостоградња.

12. Одлука о просечним ценама непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2018.годину.

13. Решење о разрешењу члана школског одбора ОШ А.Стојановић.

14. Решење о именовању члана школског одбора ОШ А.Стојановић

Тринаеста  седница 29.11.2017.

1. Одлука о изменама и допуни Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2017.годину - ребаланс 3.

2. Програм контроле и смањења популације напуштених мачака и паса.

3. Кодекс понашања службеника и намештеника.

4. Одлука о пристпању  израде ПДР - Вртоп.

5. Одлука о подизању спомен чесме.

Четрнаеста  седница 18.12.2017.

1. Одлуке о буџету општине Црна Трава за 2018.годину.

2. Одлука о реализацији буџета у делу планираних расхода за услуге социјалне заштите за 2018.год.

3. Кадровски план органа општине Црна Трава за 2018. годину.

4. Одлука о изменама и допунама Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити.

5. Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈП Вилин Луг за 2018.годину.

6. Одлука о утврђивању минималне накнаде за текуће инвестиционо одржавање зграда и накнаде за принудног професионалног управника.

7. Програм рада Скупштине општине црна Трава за 2018.годину.

8. Одлука о изменама и допунама Одлуке о месним заједницама на територији Општине.

9. Решење о престанку мандата в.д. директора ЈП Вилин Луг.

10. Решење о именовању в.д. директора ЈП Вилин Луг.

Петнаеста  седница 08.02.2018.

1. Одлуке о изменама и допунама  буџета општине Црна Трава за 2018.годину.

2. Одлука о финансирању пројеката за унапређеа здравствене заштите за 2018.год.

3. Решење о прихватању Извештаја о раду Општинског већа за 2017.годину.

4. Одлука о ослобађању плаћања закупа Апотеке.

5. Решење о прихватању извештаја  о реализацији програма развоја пољопривреде и руралног развоја.

6. Одлука о приступању израде ПДР Белчине.

7. Одлука о приступању израде ПДР Градска.

8. Решење о прихватању извештаја о раду центра за ванредне ситуације Општине за 2017.годину.

9. Решење о давању сагласности на Годишњи план рада Штаба за ванредне ситуације за 2018.годину.

10. Решење о прихватању Извештаја о раду Црвеног Крста Општине за 2017.годину.

11. Решење о давању сагласности на План рада Црвеног Крста за 2018. годину.

12. Решење о разрешењу и именовању чланова Савета за здравство.

13. Одлука о накнадама одборника и чланова радних тела, председника савета МЗ, и чланова Општинског већа.

Шеснаеста  седница 16.04.2018.

1. Решење о прихватању извештаја о раду ЦСР за 2017.годину.

2. Решење о давању сагласности на план рада ЦСР  за 2018.год.

3.Решење о прихватању извештаја о раду ОЈП за 2017.годину.

4. Решење о прихватању извењтаја о раду библиотеке за 2017 годину.

5. Решење о прихватању плана рада библиотеке за 2018.годину..

6. Решење о прихватању извештаја о раду ЈКП Вилин Луг за 2017. годину.

7. Одлука о усвајању програма политике руралног развоја за 2018.годину.

8.Програм подрше поњопривредној и политици рурлног развоја за 2018.годину.

9. Решење о прихватању извештаја о раду Савета за здравље за 2017.годину.

10. Решење о престанку мандата члановима УО Бибилиотеке.

11. Решење о именовању чланова УО Библиотеке.

12. Етички кодекс понашања функционера.

13. Решење о разрешењу чланова УО ГТШ Милентије Поповић.

14. Решење о именовању чланова УО ГТШ Милентије Поповић.

15. Решење о именовању чланова ШО ОШ Александар Стојановић-

16. Одлука о прибављању и отуђењу непокретности у јавној својини.

17.1 Локални антикорупцијски план Општине Црна Трава.

18. Одлука о додели априлских награда и признања за 2018. годину.

Седамнаеста  седница 04.06.2018.

1. 1. Одлука о усвајању Оперативног плана одбране од полава за 2018. годину.

1.2 Оперативни план одбране од полава  за 2018.год.

2. Одлука о утврђивању надлежног орган - Откуп пољопривредног земљишата -2018.

3. Одлука о давању на коришћење објекта пијаце.

Осамнаеста  седница 14.06.2018.

1.Одлука о завршном рачуну Општине Црна Трава за 2018. годину.

2. Решење о разрешењу в.д. директора ЈП Вилин Луг.

3.Решење о именовању в.д. директора ЈП Вилин Луг.

Деветнаеста  седница 26.06.2018.

1. Ребаланс буџета за 2018.годину

2. Решење одавању сагласности на Посебан програм давања субвенција ЈКП Вилин Луг.

3. Програм коришћења средстава за заштиту животне средине.

4. Одлука о накнади за чланове надзорних одбора јавних предузећа.

Двадесета  седница 01.08.2018.

1. Ребаланс буџета за 2018.годину -3.

2.1 Решење о прихватању шестомесечног извршење буџета.

2.2. Извештај буџета шестомесечни 2018 - 1.

3. Одлука о давању сагласности на конвертовање потраживања СИМПО.

4. Одлука о приступању израде Плана заштите животне средине.

5. Одлука о подизању споменија црнотравском неимару.

6.Решење о именовању чланова школског одбора ГТШ Милентије Поповић.

Двадесетпрва седница  19.09.2018.

1. Одлука о давању позитивног мишљења о избору директора центра за социјални рад .

2. Решење о прихватању извештаја о раду Општинске управе за 2017. годину.

3. Одлука о бесплатном боравку деце у ПУ Младост за 2018/19. годину.

4.Одлука о мрежи установа за децу на територији општине Црна Трава за 2018/19. годину.

5. Одлука о критеријумима за мањи односно већи број деце у наставним групама у ПУ Младост.

6. Одлука о приступању изради новог Статута општине Црна Трава.

Двадесетдруга седница  23.10.2018.

1. Одлука о давању позитивног мишљења за именовање в.д.  Директора Центра за социјални рад .

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa