Општина Црна Трава званичан сајт

Одлуке Скупштине општине

Двадесет трећа седница 13.11.2018.

Решење о прихватању извештаја о раду ОШ А.Стојановић за 2017-2018. годину.

Решење о давању сагласности на рад ОШ А. Стојановић за школску 2018-2019. годину.

Решење о прихватању извештаја о раду ПУ Младост за 2017-2018. годину.

Решење о давању сагласности на план рада ПУ Младост за 2018/19. годину.

Решење о прихватању извештаја о извршењу буџета.

Одлука о изменама буџета општине за 2018. - ребаланс 4.

Одлука о изменама и допунама Одлуке о комуналним таксама.

Одлука о просечним ценама м2 непокретности за утврђивање пореза за  2019.

Одкука о изменама и допунама Одлуке о функционисању цивилне заштите на територији општине.

Одлука о усвајању Плана детаљне регулације центра села Градска.

План детаљне регулације села Градска, текстуални део.

Одлука о приступању израде Плана детаљне регулације насеља Штугард са парцелацијом.

Одлука о приступању израде Плана детаљне регулације насеља Ваљавица.

Двадесет четврта седница 10.12.2018.

Одлука о буџету Општине за 2019.годину.

Одлука о реализацији буџета из области социјалне заштите.

Стратегија управљања ризицима у општини Црна Трава.

Решење о давању сагласности на план рада ЈП Вилин Луг за 2019. годину.

Решење о давању сагласности на посебан програм давања субвенција.

Одлука о усвајању Плана регулације Белчине.

План детаљне регулације Белчине, текстуални део.

Решење оприхватању извештаја о безбедности на путевима 2013-2018.

Кадровски план општине Црна Трава за 2019.годину.

Програм рада скупштине општине Црна Трава за 2019.годину.

Решење о разрешењу вршиоца дужности директора ЈКП Вилин Луг.

Решење о именовању ВД Директора ЈКП Вилин Луг.

Предлог у вези  са називима насељених места и катастарских општина на територији Црне Траве.

Одлука о режиму саобраћаја за време зимског периода.

Двадесет пета седница 11.02.2019.

1. Решење о  утврђивању престанка мандата одборника Томе Новковића.

2. Одлука о изменама и допунама буџета општине за 2019. годину - ребаланс 1.

3. Правилник о додели средстава за очување привредне активности и запошљености.

4. Правилник о ближим условима за доделу средстава за вантелесну оплодњу.

5. Решење о прихватању Извештаја о раду општинског већа.

6. Решење о прихватању Извештаја о раду Црвеног крста за 2018. годину.

7. Решење о давању сагласности на План рада Црвеног крста за 2019. годину.

8. Решење оприхватању извештаја о раду МЗ Мирко Сотировић за 2018. годину.

9. Решење о давању сагласности на План рада МЗ Мирко Сотировић за 2019. годину.

10. Решење о прихватању Извештаја о раду штаба за ванредне ситуације за 2018.годину.

11. Решење о давању сагласности на план рада Штаба за ванредне ситуације за 2019.године.

12. Решење о разрешењу и именовању председника комисије за доделу пољопривредног земљишта.

13. Решење о разрешењу Саветника за права пацијената.

14. Решење о именовању Саветника за права пацијената.

15. Решење о разрешењу и именовању члана комисије за Представке и жалбе.

Двадесет шеста седница 04.03.2019.

1. Решење о  опотврђивању маната Драгану Стаменковићу.

2. Решење и прихватању извештаја о раду Општинске библиотеке за 2018. годину.

3. Решење о давању сагласности на план рада Општинске библиотеке за 2019.годину.

4. Правилник о условима и начина давања у закуп станова изграђњних у циљу популационе политике.

5. Одлука о екстерној ревизији буџета за 2018. годину.

6. Решење о прихватању Извештаја о раду Црвеног крста за 2018. годину.

Двадесет седма седница 25.03.2019.

1. Статут општине Црна Трава

2. Пословник о раду.

Двадесет осма седница 16.04.2019.

1. Решење о  прихватању извештаја о реализацијипољопривредне политике за 2018.годиину,

2. Решење о прихватању извештаја о раду Центра за социјални рад за 2018.годину.

3. Решење о прихватању извештаја о раду Општинске управе за 2018.годину.

4. Одлука о називима улица, тругова и засеока.

5. Одлука о накнадама чланова управних одбора Јавних предузећа.

6. Одлука о додели Априлских признања и других награда поводом Дана Општине.

Двадесет девета седница 16.05.2019.

1. Одлука о усвајању плана уређења поњопривредног земљишта за 2019.годину.

Тридесета седница 24.06.2019.

1. Одлука о завршном рачуну буџета за 2018.годину.

2. Одлука о усвајању Оперативног плана о заштити од поплава вода 2.реда.

2.1 Оперативни план за заштиту од полава од вода 2.реда.

3. Одлука о усвајању Елабората о мреши предшколсих установа.

3.1. Елаборат о мреши предшкослих установа.

4. Решење о престанкумандата в.д. директора ЈКП Вилин Луг.

5. Решење о именовању б.д. директора ЈКП Вилин Луг.

Тридесет прва седница 18.07.2019.

1. Одлука о усвајању Програма заштите животне средине за 2019.годину.

1.1. Програм заштите животне средине.

1.2 Акциони план уз Програм заштите животне средине.

2. Решење о прихватању извештаја о радуЈКП Вилин Луг за 2018.годину.

3. Одлука - популациона политика - измене.

4. Правилник о подстицајима -рурална политика.

5. Одлука о мерама заштите од пољских штета.

6. Одлука о одређивању надлњжног органа -закуп пољопривредног земљишта.

7. Решење о прихватању Извештаја о раду Савета за здравље.

8. Решење о разрешењу чланова штаба за ванредне ситуације.

9. Решење о именовању чланова штаба заванредне ситуације.

10. Одлука о именовању чланова савета за младе.

11. Правилник о давању у закуп станова  - измена.

Тридесет друга седница 08.08.2019.

1. Решење о прихватању извештаја о остваривању буџета 01.01.-01.06.2019.

2. Одлука о усвајању програма руралног развоја.

2.1 Програм подршке развоја руралне средине.

3. Одлука о суфинансирању пројекта постављања споменика црнотравцу неимару.

4. одлука о преносу права јавне својине на покретне ствари.

Тридесет трећа седница 30.10.2019.

1. Решење о прихватању извештаја о раду ОШ А. Стојановић за 2018/19.годину.

2. Решење о давању сагласности на план рада ОШ А. Стојановић за 2019/20.годину.

3. Одлука о критеријумима заманју-већу групу упредшкослик групама.

4. Одлука о бесплатном боравку деце у ПУ Младост за 2019/20.години.

5. Одлука о измени одлуке о буџету-ребаланс 2019.

6. Решење о прихватању извештаја о остваривању буџета 01.01.-01.09.2019.

7. Одлука о режиму асобраћаја у зимскомпериоду 2019/2020.

8. Одлука о утврђивању просечних цена квадратног метра - порезна имовину 2020.

9. Одлука о максималном броју запослених, измене за 2017.

10. Решење о именовању в.д. директора ТО Црна Трава.

11. Решење о предстанку мандата члановима надзорног одбора ТО Црна Трава.

12. Решење о именовању Председника и чланова надзорног одбора ТО Црна Трава.

13. Одлука о комуналним делатностима - допуна.

Тридесет четврта седница 20.11.2019.

1. Решење о прихватању извештаја о раду ПУ Младост за 2018/19.годину.

2. Решење о давању сагласности на план рада ПУ Младост за 2019/20.годину.

3. Одлука о усвајању детаљне регулације насеља Штудгрд.

3.1 План детаљне регулације насеља Штудгард.

4. Одлука о усвајању детаљног плана регулације насеља Ваљавица.

4. 1 План детаљне рефулације нсеља Ваљавица - текстуални део.

5. Решење о давању сагласност на измене и допуне посебног програма за давање субвенција ЈП.

6. Одлука о организацији и функцији Цивилне заштите.

7. Одлука о разрешењу чланова за родну равноправност.

8. Одлука о образовању комисије за родну равноправност.

9. Одлука о правима и услугама социјалне заштите.

10. Решење о разрешењу члана школског одбора ТШ М.Поповић.

11. Решење о именовању члана шкоског одбора ТШ М Поповић.

Тридесет пета седница 04.12.2019.

1. Одлука о давању позитивног мишљења за избор директора Центра за социјални рад.

2. Решење о избору чланова изборне комисије за избор одборника за Скупштину Општине.

Тридесет шеста седница 17.12.2019.

1. Одлука о усвајању Локалног акционог плана за родну равноправност.

1.1 Локални акциони план за родну равноправност.

2. Одлука о комуналном инспекцијском надзору.

3. Одлука о Буџету за 2020.годину

4. Решење о давању сагласност на пословање ЈКП Вилин Луг за 2020. годину..

5. Решење о давању сагласности на посебан Програм субвенција - ЈКП Вилин Луг за 2020.годину.

6.Кадровски план Општине за 2020. годину.

7. Програм рада Скупштине Општине Црна Трава за 2020.

8. Разрешење о разрешењу в.д. директора ЈП Вилин Луг.

9. Решење о именовању в.д. директора ЈП Вилин Луг.

Тридесет седма седница 21.01.2020.

1. Одлука о измени Одлуке о правима социјалне заштите.

Тридесет осма седница 19.02.2020.

1.Решење о прихватанји извештаја о раду Центра за социјални рад за 2019. годину.

2. Решење о прихватању извештаја о раду Општинске библиотеке Сестре Стојановић за 2019. годину.

3. Решење о давању сагласности на план рада Општинске библиотеке за 2020.годину.

4.Решење о прихватању Извештаја о раду Црвеног крста за 2019.годину.

5. Решење о прихватању плана рада Црвеног крста за 2020. годину..

6. Решење о давању сагласности на Статут ТО Црна Трава .

7.Одлука о екстерној ревизоији буџета Општине за 2019.годину.

8. Одлука о реализацији буџета Општине у обласи социјалне заштите за 2019. годину.

9. Решење о прихватању извештаја о раду Општинског већа за 2019.годину.

10. Одлука о поверавању послова правне и имовинске заштите Општинском правобранилаштву општине  Власотинце.

11. Решење о разрешењу и именовању члана  штаба за ванредне ситуације.

12. Решење о прихватању извештаја о раду Штаба за  ванредне ситуације 2019.годину.

13. Решење  о давању сагласности на План рада Штаба за ванредне ситуације за 2020.годину.

Тридесет девета седница 24.04.2020.

1.Решење о разрешењу в.д. директора ТО.

2. Решење о именовању в.д. директора ТО општине Црна Трава.

3. Одлука о усвајању Оперативног плана заштите од вода другог реда за 2020. годину.

Четрдесета седница 25.06.2020.

1.Одлука о усвајању Годишњег плана заштите и коришћења пољопривредног земљишта за 2020.годину.

2. Одлука о изменама и допунама Буџета за 2020.годину - ребаланс 1.

3. Одлука о покретању поступка прибављања непокретности изградњом објеката у јавној својини.

4.Решење о престанку мандата в.д. директора ЈП Вилин Луг.

5. Решење о именовању в.д. директора ЈП Вилин Луг.

6. Решење о образовању Комисије за избор директора ЈП.

7.Одлука о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈП Вилин Луг.

7.1. Оглас о Јвном конкурсу за избор директора ЈП Вилин Луг.

1.1 Годишњи план заштите и уређења пољопривредног земљишта за 2020. годину / exel/.

Copyright © 2013 - All Rights Reserved | opština crna trava

web: g@sa